Algemene gebruiksvoorwaarden voor Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com

• Hoofdstuk I. Algemeen
• Hoofdstuk II. Plaatsingen Hengelspullen.nl

DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOWEL HENGELSPULLEN.NL ALS HENGELSPULLEN.COM

LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN HENGELSPULLEN.NL. GEBRUIK VAN HENGELSPULLEN.NL BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN HENGELSPULLEN.NL ALS U DEZE VOORWAARDEN ("ALGEMENE VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN REGELMATIG AANGEPAST AAN DE ACTUALITEIT. HET IS RAADZAAM DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK TE LEZEN.

De volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels gelden voor de toegang tot en het gebruik van de websites www.hengelspullen.nl en Hengelspullen.com.

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1 Inhoud site
Alle informatie op de site Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com met betrekking tot de aangeboden producten komt van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hun geplaatste informatie. Hengelspullen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Overeenkomst
Hengelspullen.nl heeft als primair doel kopers en verkopers in staat te stellen om contact met elkaar op te nemen inzake een aangeboden of gevraagd product of dienst. Hengelspullen.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site. Hengelspullen.nl is gerechtigd om de totale of gedeeltelijke exploitatie van Hengelspullen.nl uit te besteden aan derden.

Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik maakt van deze site, zult u er zorg voor dragen dat de gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres en telefoonnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
2. uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
3. Voor het goed functioneren van de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com verzamelt Hengelspullen.nl informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Hengelspullen.nl onderdelen van de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Hengelspullen.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
4. Omdat de beheerders van Hengelspullen.nl dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Hengelspullen.nl ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Hengelspullen.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld(*).
Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).

(*) In het kader van het tegengaan van misbruik van Hengelspullen.nl zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van Hengelspullen.nl ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

5. Hengelspullen.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Hengelspullen.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
6. Indien u niet wenst dat Hengelspullen.nl het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u geen gebruik te maken van Hengelspullen.nl en deze website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com te verlaten.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Hengelspullen.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders.
Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Hengelspullen.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan Hengelspullen.nl op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5. Mis/gebruik Persoonsgegevens.

5a.
Het gebruik van (persoons)gegevens die via Hengelspullen.nl openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van Hengelspullen.nl.

5b.
Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
(ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
e-mailadressen van gebruikers van Hengelspullen.nl te verzamelen;

5c.
Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeur je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 3000,- (drieduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting
Hengelspullen.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Hengelspullen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
Hengelspullen.nl garandeert niet:
· dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
· dat u wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
· dat de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
· dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Hengelspullen.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Hengelspullen.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com geplaatste advertenties;
- de onmogelijkheid de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com te gebruiken;
- het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com aan de specificaties zoals gemeld op de site;
- het feit dat de informatie op de website Hengelspullen.nl en Hengelspullen.com onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hengelspullen.nl, waaronder de site, door een derde;
- handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst hebt gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hengelspullen.nl of haar ondergeschikten.
Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar hoofdstuk II.

Artikel 9 Vrijwaring
u vrijwaart Hengelspullen.nl volledig voor alle aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdend met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site of in verband staan met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door de adverteerder op Hengelspullen.nl worden geplaatst c.q. verstrekt.

Artikel 10 Verwijzingen
hengelspullen.nl en Hengelspullen.com bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Hengelspullen.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Hengelspullen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 11 Beveiliging
Hengelspullen.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hengelspullen.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen
12a. Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

12b. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

12c. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hengelspullen.nl worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Hengelspullen.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Hoofdstuk II: Plaatsingen Hengelspullen.nl
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geef u Hengelspullen.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op Hengelspullen.nl op een andere wijze dan is beschreven op deze site.

Hengelspullen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Hengelspullen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Hengelspullen.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Hengelspullen.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
• de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
• Advertenties met levende dieren (bv. vis) of (indirect) gericht op de stroperij (bv. fuiken).
• Advertenties waarbij CATCH & RELEASE niét ter sprake is (bv. rookovens, barbeques).
• de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
• het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
• het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
• het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst
• het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
• advertenties die anderszins naar de mening van Hengelspullen.nl aanstootgevend zijn;
• er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
• het betreffende product is een vuurwapen of een daaraan gerelateerd product;
• de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
• de advertentie verwijst naar andere vraag en aanbod sites, bv. marktplaats.nl of speurders.nl;
• de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een andere website als die van hengelspullen.nl.

Je vrijwaart Hengelspullen.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat u advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Hengelspullen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

 

Copyright © 2004 - 2006 Hengelspullen.nl, alle rechten voorbehouden.

Samengesteld door Hengelspullen.nl op 17/11/2004, gewijzigd op 15/10/2006