hengelspullen.nl

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Hengelspullen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Hengelspullen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de advertenties, artikelen en mededelingen op de pagina’s van Hengelspullen.nl zijn die van de auteur(s) of adverteerders en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Hengelspullen. Onze algemene voorwaarden voor het gebruik van hengelspullen treft u hier aan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Hengelspullen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Hengelspullen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Hengelspullen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Hengelspullen.nl verkregen is. Hengelspullen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Hengelspullen.nl verkregen informatie.

De informatie op Hengelspullen.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hengelspullen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden treft u hier aan.

Hengelspullen is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

2006 Hengelspullen Adverteren Contact / Colofon Disclaimer Privacy